الشيخ الكلينى البغدادى و كتابه الكافى (الفروع) - صفحه 205

الشيخ الكلينى البغدادى وكتابه الكافى (الفروع) ۱

محمدعلى مهدوى راد

چكيده

در اين نوشتار كتاب الشيخ الكلينى البغدادى به صورت تفصيلى معرفى شده و ابواب آن شناسانده شده است . نويسنده در پايان مقاله متذكر شده است كه اين كتاب، اولين اثر تفصيلى درباره الكافى است و گفته است كه بهتر بود مؤلف، نام الشيخ الكلينى الرازى يا الشيخ الكلينى را بر مى گزيد ؛ زيرا چنان كه از شرح وى كه با دقت در همين كتاب نيز آمده شيخ مدت بسيار كوتاهى در بغداد بوده و در اين مدت زمان عنوان «بغدادى» بر نمى تابد .
ثامر هاشم حبيب العميدى. (قم، مركز النشر مكتب الإعلام الاسلامى، 1414 ق)، 495 ص، وزيرى.
«كتاب كافى ارجمندترين، گرانقدرترين و سودمندترين كتاب هاى شيعه است». ۲
عالم معتمد، محدث موثق، فقيه جليل القدر، محمد بن يعقوب كلينى، در پى درخواست يكى از برادران دينى و شكايت وى از نبودن كتابى جامع اصول و فروع، كتاب عظيم، و مجموع جليل و بى مانند الكافى را پى نهاد.
شيخ كلينى رضى الله عنه براى گردآورى و تدوين آن بيست سال تلاش كرد و هر جا سراغ عالمى از مشايخ حديث را گرفت به سوى وى شتافت تا حديثى از وى فرا گيرد. كافى

1.آينه پژوهش، سال چهارم، شماره پنجم، بهمن اسفند ۱۳۷۲، شماره پياپى ۲۳، ص ۸۵ ۸۷ .

2.شيخ مفيد رحمه الله تصحيح الاعتقاد، ص ۵۵.

صفحه از 210