راهنمایی و مشاوره در دیدگاه حضرت علی(ع) با استناد به نهج‌البلاغه

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : سید حسین واعظی
پديدآورنده : علی اکبر یزدانی

سال دوم / شماره پیاپی 7 / صفحه 1-15

چکیده :

نهج‌البلاغه ‌هادی سعادت دنیوی و اخروی بشر در زمینه‌های مختلف فردی و اجتماعی از جمله مشاوره و راهنمایی است. هدف در این نوشتار بیان جایگاه مشورت و راهنمایی در زندگی اجتماعی با استناد به نهج‌البلاغه است. یافته‌های این نوشتار به روش تحقیق کیفی؛ و در محورهای: ارزش و جایگاه مشورت در جهان بینی امام علی(ع)، شیوه‌های مشورت کردن و مواد آموزشی و هدف مشاوره و راهنمایی از دیدگاه امام علی(ع) تبیین شده است. با توجه به اینکه جهت انجام مشاوره موفق باید با فرهنگ آن جامعه آشنا بود؛ لذا برای آشنایی با فرهنگ یک جامعه باید با دین و مذهب آن جامعه مرتبط شده تا به نتیجه موفق رسید. همچنین لازم به یاد آوری است که دین، مخصوصا اسلام، عامل سعادت و هدایت بوده و مشاوره ای که بر اساس اصول و موازین اسلامی‌باشد، بهترین مشاوره خواهد بود، زیرا تمام اصول و قوانین این فن را می‌توان در تعالیم دینی از جمله در سخنان امام علی(ع) یافت.

کلیدواژه‌های مقاله :اصول راهنمایی؛ مشاور؛ مراجع؛ نهج‌البلاغه