بررسی تأثیر حکمرانی بر توزیع درآمد با تأکید بر اندیشه های امام علی(ع)

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : سارا ساری گل
پديدآورنده : ابوالفضل شاه آبادی

سال دوم / شماره پیاپی 6 / صفحه 1-15

چکیده :

در دهه­ های اخیر بهبود در توزیع درآمد، مبارزه با فقر و کاهش نابرابری یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی از وظایف مهم دولت­ ها محسوب می ­شود. ازاین­ رو، توجه به توزیع نامتعادل درآمد و ریشه­ های پدید آمدن آن در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات از اهمیت ویژه ­ای برخوردار شده است. لذا مطالعه حاضر در راستای تحقق هدف عدالت اجتماعی، افزایش رفاه عمومی و حرکت به­ سوی توسعه اقتصادی مستمر و باثبات به ارزیابی تأثیر حکمرانی بر توزیع­ درآمد با تأکید بر اندیشه ­های امام علی(ع) می ­پردازد. زیرا حکمرانی در عصر کنونی به­ عنوان یکی از مؤلفه­ های مهم در کاهش نابرابری درآمد و فقر مطرح می­ شود. با توجه به آن­که رفتارهای حکومتی امام علی(ع)، بسیار قابل تأمل و درخور اندیشه است و دوران کوتاه حکومت ایشان، مصداقی جامع و الگویی ماندگار از حکومت حق و عدل بود از گفتارهای ارزشمند ایشان در مطالعه خود بهره برده ­ایم. نتایج مطالعه حاکی از آنست که حکومت امام علی(ع) به ­رغم وجود دشواری ­های داخلی و مانع تراشی­ های مخالفان و دشمنان، از مسیر عدالت و اهداف اسلامی خارج نشد. از این­ رو کشـــورها می­ توانند با بهره­ گیری از اندیشه­ های ارزشمند امام علی(ع) در حکومت و رهبری به اهداف عالیه اسلام که همانا اجرای حق و بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه بشری است، دست یابند.

کلیدواژه‌های مقاله :حکمرانی؛ توزیع درآمد؛ اندیشه‌های امام علی(ع)