مقایسه ی سبک‌‌ زبانی ترجمه‌های منظوم نهج البلاغه ی امید مجد و محمّدحسین سلطانی

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : سهیلا فرهنگی
پديدآورنده : زهرا نوروزی فشتالی

سال دوم / شماره پیاپی 5 / صفحه 21-42

چکیده :

از نهج‌البلاغه ترجمه‌های فراوانی به زبان فارسی صورت گرفته است که در میان آنها ترجمه‌های منظوم هم به چشم می‌خورد. هدف از این مقاله بررسی سبک‌شناختی ترجمه­ ی منظوم امید مجد و محمّد حسین سلطانی از نهج‌البلاغه در سطح زبانی است که این مقایسه در بخش حکمت‌های نهج‌البلاغه و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. ترجمه­ ی هر دو شاعر در بخش زبانی در سه قسمت آوایی، لغوی و نحوی بررسی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که سبک ترجمه ­ی منظوم مجد از هر دو ویژگی حسّی و انتزاعی برخوردار است، امّا در ترجمه­ ی سلطانی واژگان حسّی تقریباً دو برابر واژگان ذهنی به‌کار برده شده‌اند و سبک او حسّی (نمایشی) است. همچنین میزان آشنایی این دو مترجم با علوم ادبی و تسلّط آن‌ها به زبان را می‌توان از بررسی آوایی، لغوی و نحوی ترجمه­ ی آنان به‌خوبی دریافت.

کلیدواژه‌های مقاله :نهج‌البلاغه؛ ترجمه ی منظوم؛ سبک زبانی؛ امید مجد؛ محمّدحسین سلطانی