بازتاب اندیشه های سیاسی نهج البلاغه در شعر محمّد تقی بهار

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : وحید سبزیان پور
پديدآورنده : تورج زینی وند
پديدآورنده : روشنک ویسی

سال دوم / شماره پیاپی 5 / صفحه 65-81

چکیده :

دیوان اشعار محمدتقی بهار شاعر و اندیشمند سیاسی دوره معاصر مملو از اندیشه ­ها و دغدغه ­های سیاسی او همچون عدالت­خواهی، استبداد ستیزی، آزادی، رعیّت ­پروری، احترام به دانشمندان و به طور کلی آئین و روش­ های ملکرانی است. با توجه به وجـود قراینی، همچـون آشنـایی شـاعر با انـدیشـه­های اسلامی به ­خصوص معارف نهج­ البلاغه، به نظر می ­رسـد آبشخور اصلـی انـدیشه­ های سیاسی او، منابع اسلامی، همچون نهج البلاغه است به گونه ­ای که درجای ­جای دیوان او رد پای اندیشه ­های والای امام علی(ع) دیده می شود. هدف این پژوهش، اثبات تأثیرپذیری بهار از آموزه ­های نهج ­البلاغه و بهره گیری از این آموزه ­ها در بیان مسائل سیاسی است.

کلیدواژه‌های مقاله :محمّدتقی بهار؛ نهج‌البلاغه؛ اندیشه‌های سیاسی؛ عدالت