آسیب های اخلاقی قدرت سیاسی در نهج البلاغه

نشریه : پژوهشنامه نهج البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : حمید رضا ورکشی

سال اول / شماره پیاپی 3 / صفحه 1-14

چکیده :

پژوهش حاضر پیرامون یکى از مسائل حوزه­ ی علوم سیاسی؛ به نام آسیب ­های اخلاقی قدرت سیاسی است که مانع تداوم و حرکت بالنده حاکمیت سیاسی می­ باشد. برآنیم که این مسأله را از نگاه امام علی(ع) در نهج­ البلاغه؛ شخصی که خود در رأس قدرت سیاسی حضور داشته و از نزدیک آسیب­ ها را شناسایی نموده است مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه این­که از نگاه اسلام بین «سیاست» و «اخلاق» ارتباطی تنگاتنگی وجود دارد تا جایی که اصلاح اخلاقی را غایت سیاست دانسته ­اند. و آسیب­ های اخلاقی موجب «کاهش کارایی و تزلزل قدرت سیاسی»، «عدم ­مشروعیت حاکمیت» و «زمینه ­ی تغییر سریع در وفاداری مردم به حکومت» می­ باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :قدرت؛ سیاست؛ آسیب ها؛ اخلاق؛ امام علی(ع) و نهج البلاغه