لزوم ارزيابى سندى احاديث كافى - صفحه 331

دليل پنجم: مقدمه كافى ۱

مهمترين دليل بر اعتبار احاديث كافى، عبارت مقدمه كتاب است. وى پس از اشاره به درخواست تأليف كتابى مشتمل بر «الآثار الصحيحه عن الصادقين عليهم السلام و السنن القائمه التى عليها العمل» ۲ مى افزايد:
و قد يسر اللّه ـ و له الحمد ـ تأليف ما سألت، و ارجوأن يكون بحيث توخيت. فمهما كان فيه من تقصير، فلم تقصر نيتنا فى اهداء النصيحه، اذ كانت واجبة لإخواننا و أهل ملتنا. ۳
در اين عبارت، شيخ كلينى خداوند را شكر مى كند كه توفيق تأليفى را مطابق با خواسته سائل به وى عطاكرده است، بنابراين وى احاديث كتاب را «صحيحه» مى داند. از سوى ديگر عبارت فوق با توجه به افعال ماضى كه در آن به كار رفته، تقريبا صريح در اين معناست كه پس از نگارش كتاب و پايان آن، به رشته تحرير در آمده، پس اين احتمال كه مؤلف از تصميم خود بر گشته يا از هدف تأليف در هنگام نگارش غفلت ورزيده باشد، در كار نيست. بنابراين به توجه به شهادت مؤلف به صحت احاديث كتاب، بايد احاديث آن را معتبر دانست.

1.اين بحث در خاتمه مستدرك و نيز در دروس آيت اللّه والد (مدظله) با تفصيل بيشترى ذكر شده ولى ما آن را با تلخيص مى آوريم.

2.كافى، ج ۱، ص ۸.

3.كافى، ج ۱، ص ۹.

صفحه از 346