تاریخ‎گذاری سندی احادیث «رفع عن أمتّی» در منابع عامّه

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
پديدآورنده : احسان الله درویشی

سال هفتم / شماره پیاپی 15 / صفحه 73-93

چکیده :

تاریخ‌گذاری حدیث از مباحث جدید در حدیث‎پژوهی معاصر است. شناخت شیوه خاورشناسان در تاریخ‌گذاری و تحلیل میزان کارآمدی روش‌های آنان ضروری می‌نماید؛ زیرا تأیید یا ردّ نتایج آن‎ها بدون آشنایی با سبک حدیث‎پژوهی غربی ممکن نخواهد بود. تاریخ‌گذاری بر اساس تحلیل سند، یکی از این روش‎های خاورشناسان در تاریخ‎گذاری حدیث به‎شمار می‎آید. نوشتار حاضر می‎کوشد احادیث «رفع عن امّتی» را به‎عنوان نمونۀ تطبیقی، تاریخ‌گذاری سندی نماید. انتخاب این روش و این دسته از احادیث به تصویر روشن‎تری از موضوع تاریخ‌گذاری خواهد انجامید. از این‎رو پس از تبیین روش تاریخ‌گذاری سندی، احادیث «رفع» در فریقین معرفی و احادیث «رفع عن امّتی» در منابع عامه بر اساس تحلیل سند تاریخ‌گذاری می‎گردد.

کلیدواژه‌های مقاله :حدیث رفع، حلقۀ مشترک، شبکه اسناد، روش‌های تاریخ‌گذاری، استشراق، ینبل