فایده‎های بهره‎گیری از دانش تخریج در اعتباریابی احادیث (با تطبیق بر نمونه‎ها)

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : عباس محمودی

سال هفتم / شماره پیاپی 15 / صفحه 119-143

چکیده :

حدیث، در گذر تاریخ دچار آسیب‎های سندی و متنی گردیده است. همین عامل باعث طعن برخی افراد به روایات شده و زمینه کم‎توجهی عدّه‎ای را فراهم آورده است. شناسایی ملاک‎های فزاینده اعتبار روایات، امری ضروری است. تخریج حدیث، اسناد مختلف، منابع متعدد، محتواهای گوناگون و متون مشابه هر روایت را نمایان می‎سازد. البته در این مقاله بیشتر به محتوا پرداخته می‎شود. مقایسه و تطبیق اسناد و متون متعدد با یکدیگر، بسیاری از اشکالات ظاهری و اولیه روایت را رفع نموده و بر اعتبار آن می‎افزاید. هدف از این پژوهش، تبیین چگونگی نقش تخریج در اعتبارافزایی حدیث بوده و فایده آن علاوه بر شناسایی ملاک‎های موثر در اعتبار روایت، رفع اشکالات سندی و متنی بسیاری از احادیث است. این تحقیق توانسته برای اولین بار، با ارائه نمونه‎های متعدد، جایگاه تخریج در اعتباریابی روایات در دو حوزه سند و متن به اثبات رساند.

کلیدواژه‌های مقاله :اعتباریابی سند، اعتباریابی متن، دانش تخریج، اعتبارسنجی