حجیّت سنّت پیامبرصل الله علیه و آله و سلم از زبان قرآن کریم

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : مرتضی حائری شیرازی

سال هفتم / شماره پیاپی 14 / صفحه 5-26

چکیده :

حجیّت سنّت پیامبرصل الله علیه و آله و سلم دلیلی برای عمل‌کردن به آن است. این، عقیدۀ بیشتر مسلمانان و پیش‌نیاز برخی از بحث‌های علوم اسلامی است. اثبات حجیت سنّت در تبیین دین اسلام، کتاب خدا و هدایت بشر، نقش اساسی دارد. برای اثبات این حجیّت، روش‌هایی وجود دارد؛ بهره‌مندی از آیه‌های قرآن کریم، یکی از مهم‌ترین روش‌هاست. خداوند در قرآن، انسان‌ را در تکاپوی تکامل، به بهره‌گیری از سنّت پیامبرِ خویش دعوت و او را به‌عنوان الگوی عملیِ انسان معرفی کرده است. در همین راستا، با گردآوری و موضوع‌شناسی آیات در موضوع حجیّت سنّت پیامبر، نگاهی قرآنی و نسبتاً جامع به حجیّت سنّت در ابعاد مختلف به‌وجود آمد. نوشتارِ حاضر با روش کتابخانه‌ای به معرفی گونه‌های کلی پرداخته و با ذکر چند نمونه‌ی معروف از آن‌ها و ارائه تحلیلی مختصر به تبیین حجیّت سنّت پیامبر صل الله علیه و آله و سلم از زبان قرآن کریم پرداخته است. در میان گونه‌های به‌دست‌آمده، تأکید قرآن بر عصمت پیامبر صل الله علیه و آله و سلم، اثبات برتری ایشان و لزوم تبعیّت از چنین شخصیّتی، مهم‌ترین سرفصل‌های این نوشتار به‌شمار می‌آید.

کلیدواژه‌های مقاله :عصمت، برتری پیامبرصل الله علیه و آله و سلم، تبعیّت از رسول، حدیث نبوی، حجیّت سنّت