بازیابی و اعتبارسنجی آثار «علی بن مهزیار» با تکیه بر بخش اصول کتاب الکافی

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : محمود ملکی تراکمه‌ای

سال هفتم / شماره پیاپی 14 / صفحه 45-68

چکیده :

«علی بن مهزیار» نوشتارهای حدیثی فراوانی تصنیف کرد. علمای قرن‌های چهارم و پنجم به این آثار دسترسی داشته‌اند. فهرست‌نویسان نیز این نوشتارها را گزارش کرده‌اند. کلینی در تدوین الکافی از این نوشته‌ها بهره برده است. در این مقاله، طرق به کتاب‌های نامبرده اعتبارسنجی‌ شده و احادیث گرفته‌شده از کتاب‌های «علی بن مهزیار» در بخش اصولِ کتاب الکافی بازیابی شده است. 16 حدیث از چهار کتاب ابن‌مهزیار در این بازیابی به‌دست آمد. روش این نوشته کتابخانه‌ای است که بر اساس داده‌های سندی و متنی به تحلیل سند و متن می‌پردازد.

کلیدواژه‌های مقاله :کتاب‌های علی بن مهزیار، بازیابی، اعتبارسنجی، اصولِ الکافی