روش‌های زمینه‌سازِ تربیت اخلاقی جوانان در نهج‌البلاغه

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : هادی عجمی
پديدآورنده : محمد داودی
پديدآورنده : فاطمه وجدانی

سال هفتم / شماره پیاپی 14 / صفحه 109-130

چکیده :

امیرمؤمنان علی علیه السلام مربی اخلاق و تربیت انسان‌هاست. سخنان ایشان علاوه بر تبیین گزاره‌های اخلاقی، بیان‌کننده روش‌های آن و از جمله آن‌ها روش‌های زمینه‌سازی تربیت اخلاقی است. اهمیّت دوران جوانی در تربیت اخلاق و وجود روش‌های نابِ این تربیت بر اساسِ ویژگی‌های روان‌شناختی جوانان در تعالیم اسلامی سبب شد تا روش‌هایی بر پایه «دیگر تربیتی» از نهج‌البلاغه تحلیل و استنباط شود. پژوهشِ حاضر، کتابخانه‌ای بوده و با روشِ توصیفی- تحلیلی و استنباطی انجام شده است. استخراج اوصاف جوانی و روش‌های تربیت اخلاقی به روش توصیفی و تحلیلی بوده و کشف روش‌های خاص تربیت اخلاق جوان از نهج‌البلاغه به شیوۀ استنباطی است. ازآنجاکه زمینه‌سازی در تربیت اخلاقی مهم‌ترین رکن تربیت است، در این نگارش تلاش شده مهم‌ترین روش‌ها برای زمینه‌سازی تربیت استخراج شود؛ ایجاد فضای ایمانی و اخلاقی، کرامت‌بخشی توحیدی، اصلاح خانواده و هم‌نشین و بیدارسازی فطرت ازجمله آن‌هاست.

کلیدواژه‌های مقاله :تربیت اخلاقی جوان، روش‌های تربیت اخلاقی، زمینه‌سازی تربیت اخلاقی