عوامل و زمینه‌های تقویت اخلاق کار از دیدگاه امام علی (ع)

نشریه : پژوهش نامه علوی

نویسنده : پديدآورنده : محمود واعظی
پديدآورنده : عبد الهادی فقهی زاده
پديدآورنده : محمد علی مشایخی پور

سال سوم / شماره پیاپی 6 / صفحه 69-100

چکیده :

اهتمام و توجه قرآن به اخلاق و تأکید پیامبران عظام و ائمۀ اطهار(ع) بر متخلق‌شدن به آن در تمامی شئون زندگی، از نقش بی‌بدیل اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی انسان حکایت دارد. بر این اساس، توجه و به‌کارگیری آن در همۀ عرصه‌های زندگی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. کار نیز به‌واسطۀ ارتباط تنگاتنگ با اخلاق، به نتایج مطلوب و شایسته منتهی نخواهد شد مگر اینکه اصول و معیارهای اخلاقی مرتبط با آن مدنظر قرار گیرد. در این میان، عواملی هم در تقویت اتخاذ چنین رویکردی مؤثرند. در این مقاله سعی شده است با استناد به آیات و روایات و به‌ویژه با تکیه بر کلمات گهربار امام علی(ع)، این عوامل شناسایی و تجزیه و تحلیل شود.

کلیدواژه‌های مقاله :اصول؛ عوامل؛ اخلاق کار؛ نهج‌البلاغه؛ امام علی(ع)