مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : رسالة أبی غالب الزراری و تکملتها
زمان پدیدآورنده: 285 ـ 368 ق
محل نشر : قم
ناشر : مرکز البحوث والتحقیقات الإسلامیة
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1411 ق
تعداد صفحه : 356 ص
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

رسالة أبی غالب الزراری و تکملتها

این کتاب، مشتمل بر نامه ای است که ابو غالب زراری به نوه خویش در معرّفی خود و بزرگان خاندان اعین نوشته است. در ضمن معرّفی آل اعین، می توان از لا به لای مطالب کتاب، فواید رجالی بسیاری را به دست آورد.

این کتاب، مشتمل بر نامه ای است که ابو غالب زراری به نوه خویش در معرّفی خود و بزرگان خاندان اعین نوشته است. در ضمن معرّفی آل اعین، می توان از لا به لای مطالب کتاب، فواید رجالی بسیاری را به دست آورد.

این کتاب، به عنوان یکی از منابع رجالی مطرح است؛ چون مؤلّف، علاوه بر معرّفی راویان آل اعین، راویانی را که در ارتباط با خاندان اعین هستند، معرّفی کرده است.

همچنین این کتاب به عنوان یکی از منابع فهرست نگاری و کتابشناسی مطرح است؛ چون مؤلّف، فهرستی از کتاب هایی که اجازه نقل آنها را داشته است، با ذکر مؤلّف آن کتاب ها معرّفی نموده است.

پس از ابو غالب زراری، حسین بن عبید اللّه غضایری، در کتاب ها و نوشته ها، به اسامی اشخاصی برخورد کرده است که مربوط به خاندان اعین هستند و در کتاب رسالة أبی غالب الزراری ذکر نشده اند و بر همین اساس، کتاب تکملة رسالة أبی غالب الزراری را در تکمیل رساله ابو غالب زراری، با ذکر نام و طریق اشخاص، تألیف نموده است.

محقّق، مقدّمه مفصّلی در معرّفی مؤلّف و کتاب رسالة أبی غالب الزراری آورده است و سپس بر متن کتاب، حاشیه های زیادی را ذکر نموده است و به عنوان تکمیل کتاب، تألیف خود با عنوان معجم الأعلام من آل أعین الکرام را در شرح حال اشخاصی که از خاندان اعین هستند، الحاق نموده است.

شیخ طوسی در الفهرست (ص ۷۴، ش ۹۴) این کتاب را با عنوان کتاب الرسالة إلی إبن إبنه أبی طاهر فی ذکر آل أعین فهرست نموده است.

محقّق تهرانی در الذریعة (ج ۱، ص ۱۴۳، ش ۶۷۴)، این رساله را با عنوان إجازة الشیخ أبی غالب و نیز با عنوان های رجال أبی غالب الزراری (ج ۱۰، ص ۹۳) و رسالة أبی غالب الزراری (ج ۱۱، ص ۷، ش ۳۱) فهرست نموده است.