بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی - اسلامی با سبک زندگی اسلامی بر مبنای سیره رضوی(مورد مطالعه، شهروندان شهر اصفهان)

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : محمد تابان
پديدآورنده : ولی محمد درینی
پديدآورنده : سیدمهدی ویسه
پديدآورنده : احسان نامدار جویمی

سال سوم / شماره پیاپی 10 / صفحه 7-42

چکیده :

هدف از نوشتار حاضر، بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی‌ ـ اسلامی با سبک زندگی اسلامی بر مبنای سیره رضوی است. با تدوین یک سؤال کلی و شش سؤال جزئی، مشخص شد سرمایه نمادین ایرانی‌ ـ اسلامی با سبک زندگی اسلامی و ابعاد آن(آموزش زندگی دینی در هر زمان، الگوسازی سیره اهل بیت(ع)، اصول عقاید دینی، اصول تولی و تبری، آموزش بندگی و عبادت و غفلت‌زدایی) رابطه معنادار و به ترتیب برابر با61/0، 73/0، 54/0، 42/0، 38/0، 45/0، 68/0 دارد. نمونه‌گیری نیز به روش خوشه‌ای چند مرحله­ ای و تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 384 نفر در جامعه مورد بررسی یعنی شهروندان مناطق 15 گانه شهر اصفهان است. نتایج نشان­ می‌دهد هر چه افراد خود و خانواده‌شان را ملزم به رعایت شئونات اسلامی و پیروی از سبک زندگی اسلامی کنند، بیشتر به نمادهای اقتصادی‌ـ اسلامی، اجتماعی‌ ـ اسلامی و فرهنگی‌ ـ اسلامی احترام می‌گذارند، در زندگی خود به‌کار می‌گیرند و استفاده و پیروی از آنها را به دیگران نیز پیشنهاد می‌دهند.

کلیدواژه‌های مقاله :سرمایه نمادین ایرانی‌ ـ‌ اسلامی؛ سرمایه نمادین فرهنگی؛ سرمایه نمادین اجتماعی؛ سرمایه نمادین اقتصادی؛ سبک زندگی اسلامی بر مبنای سیره رضوی