تبیین نظریه مهاجرت امام رضا(ع) و امامزادگان(ع) در راستای سنت الهی استبدال

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : مهیار خانی مقدم
پديدآورنده : عبدالرضا زاهدی

سال سوم / شماره پیاپی 10 / صفحه 43-74

چکیده :

نوشتار حاضر با روش توصیفی‌ ـ تحلیلی، درصدد تبیین نظریه «مهاجرت امام رضا و امامزادگان(ع) در راستای سنت الهی استبدال» بوده و نتایج به‌دست آمده بدین قرار است:1. نگارندگان بر اساس شواهد قرآنی، روایی و تاریخیِ معتبر معتقدند خداوند متعال براساس سنت استبدال، پس از ناسپاسی و عدم اهتمام لازم مسلمانان سایر نقاط اسلامی‌ ـ به‌ویژه حجاز و عراق‌ ـ در یاری رساندن به دین و رهبران الهی، این نقش محوری را بر عهده پیروان مکتب اهل بیت(ع) در ایران قرار داده است. این مهم، تمهیدهایی لازم دارد که می­ توان مهاجرت امام رضا(ع) و فرزندان و نوادگان امامان(ع) به ایران را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل تثبیت و استمرار توفیق نصرت دین الهی برای ایرانیان دانست و رصد کیفیت پراکندگی قبور مطهر امامزادگان(ع) در سراسر ایران نیز تأییدی بر آن خواهد بود؛ 2. حضور امام رضا(ع) در ایران موجب شد تا حضور امامزادگان(ع) در ایران، هم از لحاظ کیفی و هم کمّی، مدیریت شود.

کلیدواژه‌های مقاله :سنت استبدال؛ نصرت دین الهی؛ مهاجرت امامزادگان(ع)؛ امام رضا(ع)