تحلیل چگونگی اعطای پاداش ورود به بهشت در برابر گریه بر امام حسین(ع) از دیدگاه امام رضا(ع) و سایر اهل بیت(ع)

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : رضا باقی زاده پلامی
پديدآورنده : کاوس روحی برندق

سال سوم / شماره پیاپی 10 / صفحه 151-162

چکیده :

روایت‌های فراوانی از اهل بیت(ع) از جمله امام رضا(ع) دربارۀ ثواب گریه بر مصائب امام حسین(ع) وارد شده، در این احادیث، پاداش‌ فراوانی از جمله ورود به بهشت در برابر گریستن، گریاندن و حتی تباکی بر امام حسین(ع) ذکر شده است. این احادیث از نظر اینکه چگونه صرف گریه کردن بر امام حسین(ع) موجب ورود به بهشت می‌شود و این مسئله چگونه با حکمت خداوند سازگار است و این همه اجر و پاداش دربر دارد، مورد اشکال شده است. مقاله پیش‌رو درصدد پاسخ به این شبهه برآمده و پس از بررسی وجوه مختلف، به این نتیجه رسیده که مجموعه گزاره‌های موجود، ناظر به کلیّت مسئله است و نه‌تنها با مشروط بودن آن به امور دیگر اعم از مقتضی، شرط، جزء یا رفع و دفع موانع دیگر منافات ندارد، بلکه گزاره‌های دینی دیگر که سایر امور را شرط و... به‌شمار آورده‌اند، مفسّر و مبیّن گزاره مورد بحث خواهند بود.

کلیدواژه‌های مقاله :گریه؛ امام حسین(ع)؛ فلسفه گریه بر امام حسین(ع)؛ تباکی؛ بهشت