طراحی محتوایی و ساختاری پرتال زیارت مجازی اماکن متبرکه شیعه

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : مسلم علی مهدی
پديدآورنده : مهدی منتظر قایم

سال سوم / شماره پیاپی 9 / صفحه 87-124

چکیده :

امروزه با فراگیری فناوری‌های نوین ارتباطی از جمله اینترنت، بسیاری از افراد پاسخ برخی از نیازهای خود مانند نیازهای مذهبی را با استفاده از این ابزار رسانه‌ای پی‌جویی می‌کنند. از مواردی که در این بستر ارتباطی توسط کاربران مسلمان و به‌خصوص شیعه دنبال می‌شود، زیارت است. ارائه این خدمات، نیاز به شکل‌گیری فضایی تخصصی در اینترنت دارد. بر این اساس هدف از نوشتار پیش‌رو، مطالعه سایت‌های زیارتی‌ ـ‌ مذهبی به‌منظور طراحی محتوایی و ساختاری پرتالی تخصصی با موضوع زیارت مجازی اماکن متبرکه شیعه است. برای این منظور 23 سایت زیارتی‌ ـ مذهبی به‌صورت گزینشی انتخاب و با بهره‌گیری از روش تحلیل‌محتوای کیفی مورد مطالعه قرار گرفتند، در نتیجه، 89 مؤلّفة محتوایی و ساختاری شناسایی شدند. این مؤلّفه‌ها شامل 21 مؤلّفه ساختاری و 69 مؤلّفه محتوایی هستند که در 12 طبقه کلی 1. زیارت؛ 2. تعامل با سایت؛ 3. خدمت به حرم؛ 4. آشنایی بیشتر؛ 5. رسانه ­ها؛ 6. اطلاع‌رسانی؛ 7. گروه‌های زیارتی؛ 8. مدیریت زمان و برنامه‌ها؛ 9. آموزش و پژوهش؛ 10. نرم‌افزارها؛ 11. تجارت؛ 12. شاخص­ های ساختاری دسته­ بندی شدند. با توجه به مؤلّفه‌های شناسایی‌شده، دو الگوی محتوایی و ساختاری معرفی و پس از مرور مکرر ساختارها و جانمایی خدمات در سایت‌های مورد مطالعه، الگوهای ساختاری سه‌گانه‌ای شامل صفحه پیش‌درآمد، صفحه خانگی و نقشه سایت برای پرتال زیارت مجازی اماکن متبرکه شیعه پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :زیارت؛ زیارت مجازی؛ تحلیل‌محتوای کیفی؛ پرتال؛ اماکن متبرکه