بررسی جایگاه آل بویه در فهرست ها؛ از نجاشی تا منتجب الدین

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : سید محسن موسوی

سال اول / شماره پیاپی 3 / صفحه 39-54

چکیده :

آل بابویه از جمله مهمترین و اثرگذارترین خاندان های علمی ایرانی در تاریخ تشیع است. این خاندان آثار ارزشمندی در علوم مختلف اسلامی از جمله حدیث، فقه، رجال، تفسیر و... به رشتۀ نگارش در آورده اند.

کلیدواژه‌های مقاله :شیخ صدوق، خاندان علمی، بیوتات حدیثی، تراجم، دانش رجال