بررسی روایات توقیفی بودن صفات الهی در کتاب کافی

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : علی انجم شعاع

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 53-76

چکیده :

به نظر شیخ کلینی توصیف کردن خدای متعال، توقیفی بوده و نمی توان به جز صفاتی که در قرآن و روایات بیان شده، صفت دیگری را که دست ساخته ذهن بشر است، به خدا نسبت داد.

کلیدواژه‌های مقاله :صفات توقیفی، الکافی، توحید، معارف قرآن و حدیث