نقد روایتی مبنی بر غضب پیامبر اکرم(ص) بر حضرت زهرا(س)

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : هاجر بنائی
پديدآورنده : محمد حسین قاسم پیوندی

سال هشتم / شماره پیاپی 16 / صفحه 97-126

چکیده :

پدیده­ وضع در روایات موجب شده است تا در بررسی روایات به سادگی به قبول روایات نپرداخته و با معیارهای متقن اعتبار آن را سنجید. مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به نقد بیرونی و درونی روایتی مشهور مبنی بر ناراحت شدن و غضب پیامبر(ص) بر حضرت زهرا(س) به علت نصب پرده بر درب خانه و استفاده از گردنبند و دستبند پرداخته است. نگارنده، ضعف سند روایت را در منابع شیعه و اهل سنت اثبات کرده است و از لحاظ متن نیز آن را مضطرب و مخالف و در تعارض با قرآن، سنت قطعی، تاریخ قطعی، روایات دیگر می­ داند. در مقابل نیز نهی پیامبر(ص) را برای نصب پرده­ پر نقش و نگار و استفاده از گردنبند و دستبند طلا مربوط به زنان پیامبر(ص) می‌داند. در آخر نیز هدف از ورود چنین روایاتی را در منابع حدیثی مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌های مقاله :غضب پیامبر(ص)؛ حضرت زهرا(س)؛ پرده؛ گردنبند؛ بررسی سندی و متنی