تفسیر گزارش‌های حالات و پیام‌های چهره در قرآن کریم

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمد جواد صادقی مجد
پديدآورنده : احمد جهانگیر فیض آبادی

سال هشتم / شماره پیاپی 15 / صفحه 99-128

چکیده :

قرآن کریم به عنوان آخرین و در عین حال کامل‌ترین برنامه الهی در گستره ارتباطات انسانی از ظرفیت دلالت‌های غیرلفظی(حالات و حرکات بدن) غافل نبوده؛ به طوری که در جای جای آن به ترسیم ابعاد غیرکلامی انواع ارتباطات انسانی پرداخته و سبب تعمیق و تکمیل پیام مورد نظر شده است. چهره و دلالت‌های آن به عنوان یکی از اشکال و انواع دلالت‌های غیر کلامی نیز به طور خاص مورد توجه قرآن کریم قرار گرفته است. در این پژوهش طی حرکت از ادبیات نظری ارتباطات غیرکلامی چهره به سوی قرآن کریم، ما را به درک جدیدی از آیات قرآن کریم و تنظیم آیات مرتبط جهت ترسیم چارچوب مطلوب ارتباطات غیرکلامی چهره از منظر قرآن کریم رسانده است. به بیانی دیگر این پژوهش با استناد به برخی از آیات قرآن کریم در صدد است تا با نگاهی بین‌رشته­ ای، آیات قرآن کریم را از منظر کارکردهای ارتباط غیرکلامی چهره بررسی کند تا پیام‌هایی که از طریق این نوع ارتباط به خواننده منتقل می­ شود آشکار گردد.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن کریم؛ چهره؛ وجه؛ حالات چهره؛ پیام‌های چهره؛ چهره در قرآن کریم