تمثیل‌ های جامعه‌ شناسانه در نصوص اسلامی

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمود تقی زاده داوری

سال هفتم / شماره پیاپی 14 / صفحه 5-35

چکیده :

مقاله حاضر به یکی از مسایل إلاهیات اجتماعی با عنوان تمثیل‌های جامعه‌شناسانه پرداخته است. إلاهیات اجتماعی ‏به رشته‌ای اطلاق می‌شود که تلاش می‌کند تا نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های رهبران دینی (خداوند، پیامبران و امامان) در ‏زمینه حیات اجتماعی انسان و مسایل و لوازم و عوارض ذاتی و عرضی مرتبط با آن را از طریق پژوهش در متون ‏دینی روشن سازد.‏
این قبیل پژوهش‌ها به غایت ضروری و با اهمیّت‌اند زیرا دیدگاه‌ رهبران دینی برای بهبود زندگی جمعی‌مان را به ما ‏می‌آموزند و تکمله‌ای بر پژوهش‌های فلسفی (فلسفه اجتماع) و پژوهش‌های تجربی (جامعه‌شناسی) محسوب ‏می‌شوند. این پژوهش‌ها در عین حال می‌توانند، گامی در مسیر دستیابی به نظریه‌ اجتماعی اسلامی در نظر گرفته ‏شوند.‏
تحقیق در مسئله تمثیل‌های جامعه‌شناختی در متون دینی کاری نو و بی‌سابقه است. در این تحقیق، سه دسته از ‏تمثیل‌ها در قالب تمثیل‌های اندام‌واره‌ای، تمثیل‌های مکانیکی و تمثیل‌های میدانی، استخراج و شرح داده شده‌اند. ‏اگرچه این تمثیل‌ها، در متون اسلامی متعدّدی موجود بوده‌اند، ولی هیچگاه با رویکردی جمعی و جامعه‌شناسانه ‏مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. نوآوری مقاله حاضر نیز در همین نگرش جامعه‌شناسانه به این متون و شرح و توضیح ‏آنها می‌باشد. این تحقیق و نظایر آن، پای متون اجتماعی اسلام را به زندگی روزمرّه جمعی ما باز کرده و زمینه ‏بهره‌گیری از آنها در بهبود اوضاع و شرایط مختلف اجتماعی را فراهم می‌آورند. تعدّد و تکثّر تمثیل‌های ‏جامعه‌شناختی در متون دینی در عین حال حاوی این نکته است که حیات اجتماعی انسان دارای واقعیتی کاملاً ‏غامض، مبهم، و پیچیده است که تنها از طریق تشبیه و تمثیل و استعاره می‌توان از موجودیت آن پرده برداشت.‏

کلیدواژه‌های مقاله :تمثیل؛ تشبیه؛ تمثیل جامعه‌ شناسانه؛ متون اسلامی؛ متون شیعی؛ إلاهیات اجتماعی