بررسی و تحلیل روایات بداء در امامت اسماعیل بن صادق(ع)

نشریه : مطالعات فهم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : رسول محمد جعفری

سال چهارم / شماره پیاپی 8 / صفحه 35-53

چکیده :

در مصادر شیعه، روایاتی درباره وقوع بداء نسبت به اسماعیل، فرزند بزرگ امام صادق(ع) وجود دارد.

کلیدواژه‌های مقاله :بداء؛ امامت؛ اسماعیل؛ روایات؛ نقد حدیث