درآمدی بر زبان حدیث، تحلیلی بر ضمنی شدگی اطلاعات در فرایند نقل حدیث

نشریه : مطالعات فهم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : احمد زارع زردینی
پديدآورنده : کمال صحرایی اردکانی

سال چهارم / شماره پیاپی 8 / صفحه 105-129

چکیده :

یکی از مباحث مهم در متن­ پژوهی معاصر، زبان متن و نقش و اهمیتی است که در نقد، فهم و ارزیابی متون دارد. از مباحث مقدماتی در این زمینه چگونگی پژوهش درباره زبان متن است. مقاله حاضر راهی را برای مطالعه زبان متن بر پایه مسأله ضمنی­ شدگی اطلاعات در فرایند نقل یک سخن یا گزارش تاریخی برای شناخت زبان احادیث پیشنهاد می ­کند. بر این اساس، در آغاز به تفکیک مطالعات زبان حدیث با رویکرد کلامی و زبان­شناسی پرداخته و در رویکرد زبان­شناسی به بررسی اطلاعات ضمنی به مثابه امری ادبی و سپس امری زبانی پرداخته است. در گام بعد به مهمترین عوامل ایجاد اطلاعات ضمنی از نگاه زبانی اشاره و کوشش نموده است تا ورود این ویژگی در متون روایات را نمایان سازد و نشان دهد یکی از مؤلفه­ های زبان حدیث، فراوانی اطلاعات ضمنی است. نوشتار حاضر نشان می ­دهد با کاربردی­ سازی مباحث زبان­ شناسی در مطالعات حدیثی می ­توان دریچه­ های جدیدی در حدیث­ پژوهی گشود.

کلیدواژه‌های مقاله :زبان حدیث؛ اطلاعات ضمنی؛ فلسفه حدیث؛ لسان احادیث