تأثیر سیاق در ترجیح قرائات در تفسیر طبری ‏

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمد رضا ستوده نیا
پديدآورنده : زهرا قاسم نژاد

سال ششم / شماره پیاپی 12 / صفحه 127-150

چکیده :

ابن جریر طبری صاحب تفسیر «جامع البیان عن آی القرآن» در تفسیر آیات به مسئله اختلاف قرائات توجه داشته و با ‏توجه به ضوابط و معیارهای خود یکی از وجوه قرائت را اختیار کرده است. با تأمل در مواردی که ابن جریر یک وجه از ‏قرائت را اختیار کرده، در می‌یابیم وی در بسیاری از موارد هماهنگی قرائت با سیاق را مؤید یک وجه از قرائت دانسته و ‏بر اساس آن قرائت خود را اختیار کرده است.‏
با توجه به اهمیت موضوع، این نوشتار، ضمن بیان معنای واژه‌های اختیار، سیاق و پیشینه کاربست آن در تفسیر و ‏قرائات، به بررسی و تحلیل یکی از معیارهای طبری در اختیار قرائت که هماهنگی قرائت با سیاق است، پرداخته و برخی ‏مسائل در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است.‏

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن کریم؛ قرائت؛ اختیار؛ سیاق؛ تفسیر طبری