درآمدی بر نقش غالیان در علوم قرآنی و تفسیر در حوزه عدم تحریف و تأویل آیات قرآن

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : سید محمد حسین میرصادقی
پديدآورنده : عبد الهادی فقهی زاده
پديدآورنده : حمیدرضا صراف

سال ششم / شماره پیاپی 11 / صفحه 135-158

چکیده :

یکی از پدیده‌هایی که در جهان اسلام رخ نموده، پدیده غلوّ است. این پدیده از جهات متعددی دارای اثراتی در جهان اسلام بوده که یکی از این اثرات، استفاده از جعل حدیث در راستای اهداف غالیانه در این حوزه فرهنگی است. احادیث جعلی در حوزه غلوّ موضوعات متعدّدی را شامل می‌شوند که شناسایی آن‌ها بر حدیث پژوهان امری ضروری است.
همچنین به نظر می‌رسد پدیده غلوّ در حوزه علوم قرآنی و تفسیر نیز وجود داشته و اثراتی برجای نهاده است که از جمله نمودهای این حضور را می‌توان در تأویلات نابجا و تبلیغ عقیده تحریف قرآن و جعل احادیثی در هر دو موضوع مشاهده کرد. در این مقاله تلاش شده است این موضوع در بوته نقد و ارزیابی قرار گیرد.

کلیدواژه‌های مقاله :غلوّ؛ غالیان؛ احادیث جعلی؛ تأویل؛ تحریف قرآن؛ تفسیر؛ علوم قرآنی ‏