ریشه شناسی واژه قرآنی قیّوم

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : احمد پاکتچی

سال پنجم / شماره پیاپی 9 / صفحه 5-26

چکیده :

«قیّوم» یکی از اسماء جلاله خداوند متعال در قرآن کریم است که به علت قرار گرفتن در آیه مشهور آیةالکرسی و با توجه به کثرت قرائت این آیه، به یکی از پرکاربردترین نام­ های خداوند نزد مسلمان تبدیل شده است. با این حال بحث های، صورت گرفته درباره معنای واژگانی و تفسیری قیّوم، نشان از آن دارد که این نام از همان عهد مفسران نخستین، جای گفت وگو داشته و معانی متعددی برای این واژه بیان شده است.
در این مقاله تلاش شده است تا با معرفی یک الگوی تعریب بر اساس ساخت واژگانی چون ابلیس و قسطاس، پیشنهاد تازه­ای درباره کیفیت ساخت واژه قیّوم ارائه شود. در این پژوهش از روش ریشه­ شناسی واژگان استفاده شده و ساخت واژگان متعددی در زبان­ های عبری، آرامی، سریانی و لاتین جهت کشف ساخت واژه قیّوم ملاحظه شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :قیّوم؛ حیّ؛ ابلیس؛ قسطاس؛ الگوی تعریب؛ ریشه شناسی