نقد و بررسی نظریه انسان شناسانه «مازلو» با رویکردی بر آیات قرآن کریم

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : سهراب مروتی
پديدآورنده : مینا یعقوبی

سال چهارم / شماره پیاپی 7 / صفحه 77-92

چکیده :

نظریه انسان­شناسانه «آبراهام مازلو» که به نظریه «انگیزه‌های انسانی» معروف است، اثر بخشی ویژه‌ای در حوزه‌های نظری و عملی این علم داشته است. هر چند که این نظریه از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است، اما بازخوانی آن با تکیه بر آموزه‌های دینی بالاخص آیات قرآن کریم، اقدامی نوین در این زمینه می‌باشد.
پژوهش حاضر در صدد است تا نظریه مذکور را از نگاه درون دینی مورد نقد و بررسی قرار داده و با استناد به آیات قرآن کریم، نقاط ضعف و قوت آن را در ارتباط با ماهیت انسان و کمال انسانی تبیین نماید.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بخش‌هایی از نظریه مذکور مورد تأیید قرآن کریم می‌باشد، اما هرگز هم عرض با آن نیست، چرا که امتیاز خاصی که قرآن کریم برای کمال بشریت ذکر کرده، در هیچ نظریه بشری نیامده و آن عبارت است از امکان دستیابی به کمال مطلق و ضرورت آن به منظور نیل به آرامش حقیقی و سعادت نهایی.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن کریم؛ انسان شناسی؛ کمال انسانی؛ مازلو