جایگاه مقدسات در قرآن کریم

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : عین الله ارشادی

سال چهارم / شماره پیاپی 7 / صفحه 117-128

چکیده :

از آنجا که قدوس صفت خداوند است و تقدیس مطلق، تنها شایسته خداوند است، قداست هر چیزی نیز از خداوند ناشی می‌گردد. در این میان انسان با این ظرفیت آفریده شده است که بتواند در ارتباط با خداوند قداست یابد و مظهر «وَ نُقَدِسُ لَکَ» گردد و از ملائکه مقدس خداوند هم بالاتر رود.
علاوه بر انسان مواردی از اعمال، اشیاء، مکان‌ها و زمان‌ها نیز تجلی قدوسیت خداوند شده و یا مقدس خلق شده‌اند و یا در ارتباط با خدا قداست می‌یابند که و میزان قداست آنان بستگی به شدت ارتباط با خدا دارد. معمولاً هدف از قداست اعمال، اشیاء، مکان‌ها و زمان‌ها، تربیت قدسی و ربوبی انسان است. نگاه صحیح به مقدسات نگاهی است که آن‌ها را تجلی قدوسیت باری تعالی ببینیم و سبب تربیت قدسی و ربوبی ما گردد، نه آن که شائبه استقلال و جدایی از خدا و شرک داشته باشد.
در این تحقیق ضمن مراجعه به آیاتی که با صراحت یا غیر مستقیم مسئله مقدسات را مطرح کرده‌اند، با روش کتابخانه‌ای، توصیفی و تحلیلی به تفاسیر متعدد مراجعه شده و در نهایت این موضوع تبیین شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :قدس؛ قداست؛ مقدس؛ تقدیس؛ تربیت قدسی