حوزه‌های تمکّن ابلیس در خصوص انبیاء و اولیاء از دیدگاه علّامه طباطبایی ‏

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : ولی الله نقی پورفر
پديدآورنده : لیلا حقیقت قره قشلاقی

سال سوم / شماره پیاپی 6 / صفحه 149-167

چکیده :

انبیاء و اولیاء الهی که از مصادیق بارز بندگان مخلص خداوند هستند، طبق تصریح آیات قرآن مجید از دایره نفوذ و وسوسه باطنی ابلیس مصون و در امان می‌باشند؛ ولی نکته قابل توجه این است که آیاتی وجود دارد که از مداخله و اخلال‌گری‌های ابلیس در برنامه‌ها یا اهداف انبیاء و اولیاء الهی حکایت می‌کند که عبارتند از: مس و آزار جسمی، نسیان افکنی، جلوگیری از تحقق آرمان‌های الهی و القاء وساوس و شبهات انحرافی.
مفسران بزرگ قرآن هر کدام دیدگاه‌های خود را در این باره ابراز داشته‌اند؛ لکن علامه طباطبایی در تفسیر گران‌قدر المیزان در برخی موارد مانند مس و آزار جسمانی نظرات متفاوتی نسبت به دیگر مفسران آورده‌ است؛ لذا در این پژوهش بر آن هستیم تا ضمن بیان دیدگاه مفسران مختلف، به تبیین و تشریح موارد اختلافی دیدگاه علامه طباطبایی با دیگر مفسران و شبهه زدایی در این زمینه بپردازیم.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن کریم؛ ‎انبیاء؛ علامه طباطبایی؛ ‎ابلیس؛ ‎‎وسوسه؛ شبهه