مقایسه تحلیلی نظام اخلاقی اسلام و اعراب جاهلی با سه رویکرد فرهنگی، تاریخی و زبان شناسی ‏

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمود کریمی
پديدآورنده : علی مهمان نواز

سال سوم / شماره پیاپی 5 / صفحه 5-28

چکیده :

بر اساس شواهد متعددی تاریخی این نکته ثابت شده است که اخلاق در قبل از اسلام میان اعراب جاهلی وجود داشته است. اما اینکه اخلاق در میان آن‌ها بر اساس چه معیارهایی بوده است و چه تعریفی از آن می‌شده است و بعلاوه اینکه اسلام چگونه توانسته است در گفتمان اخلاقی رایج در میان آن‌ها وارد شود و چه اثری بر آن گذاشته است، مورد سوال می‌باشد.
در این مقاله به منظور شناخت بهتر و صحیح اخلاق در قرآن، مطالعه‌ای بر احوال، عادات و سنت‌های اعراب­ پیش از اسلام صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که قرآن کریم در بستر زمانی مخاطبان اولیه و گفتمان فرهنگی غالب در آن عصر و همچنین با زبان اعراب که از قواعد خاصی پیروی می‌کنند، مواجه بوده است.

کلیدواژه‌های مقاله :اخلاق؛ دین؛ فرهنگ؛ جاهلیت؛ زبان؛ الگو؛ قبیله