بررسی شخصیت رجالی ابن عقده و واکاوای مذهب او در کتب تاریخی

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : جعفر فیروزمندی
پديدآورنده : زهره نریمانی

سال سوم / شماره پیاپی 5 / صفحه 125-148

چکیده :

ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید بن عقده، از جمله رجالیون برجسته و مشهور شیعی به شمار می‌آید که همچنان تاریخچه زندگانی وی در هاله‌ای از ابهام است. سال تولد و وفات، محل تولد و مذهب وی به درستی مشخص نیست، تاکنون هیچ یک از رجالیون طبقه وی را مشخص نکرده­، از کتاب‌های متعددی که نگاشته و همگان بر ذکر عناوین آن اذعان دارند، جز کتاب «الولایه» که بازسازی شده، اثری در دسترس نیست و همچنان کتاب رجال او پیدا نشده است.
در این مقاله تلاش شده است با تأمل و تفحص در آثار منقول از این رجالی مشهور و بررسی ابعاد مختلف زندگانی وی، بر مبنای گزارش‌ها و استدلال‌های تاریخی و نیز مروری بر آراء رجالی ابن عقده، مذهب وی را تعیین کرده و ابهامات موجود در خصوص مذهب وی را پاسخ دهیم. در این پژوهش بر خلاف اذعان رجالیون درباره زیدی بودن ابن عقده، بر امامی بودن وی تأکید شده و این مطلب در نهایت بر مبنای گزارش‌ها و استنادات تاریخی به اثبات رسیده است.

کلیدواژه‌های مقاله :ابن عقده؛ رجال؛ تشیع؛ جارودیه؛ تاریخ حدیث