تفسیر مقاتل بن سلیمان و جایگاه آن

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : علی اکبر شایسته نژاد

سال دوم / شماره پیاپی 3 / صفحه 95-123

چکیده :

تفسیر مقاتل بن سلیمان، یکی از اولین تفاسیر ترتیبی و مختصر نوشته شده در قرن دوم هجری و آمیزه‌ای از تفسیر لغوی، نقلی، عقلی و اجتهادی است. جنبه لغوی این تفسیر از اهمیت بیشتری برخوردار است.
درباره مذهب مقاتل اختلاف نظر وجود دارد و شخصیت رجالی او توثیق نشده است. ولی علمای اهل سنت برای تفسیر او اهمیت فراوانی قائل شده‌اند. برخی علمای شیعه نیز از آن نقل کرده‌اند. برجستگی‌های این تفسیر عبارتند از: اختصار، عدم نقل قول‌های متفاوت، عدم بیان ثواب قرائت سور و توجه کافی به مفردات. همچنین خدشه‌دار کردن عصمت پیامبران، سردرگمی در مسئله امامت، ادعای حضور جسمانی خداوند در قیامت و... از ضعف‌های آن است.
روش این پژوهش توصیفی، جمع آوری اطلاعات بر اساس تحلیل محتوا است.

کلیدواژه‌های مقاله :مقاتل بن سلیمان؛ تفسیر اثری؛ تفسیر اهل سنت؛ تفسیر لغوی؛ تفسیر ترتیبی