اصلاح و افساد در آموزه‌های قرآنی

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : حمید محمد قاسمی

سال دوم / شماره پیاپی 3 / صفحه 125-153

چکیده :

قرآن کریم در بسیاری از آیات خود موضوع «اصلاح» و «افساد» و جریان‌هایی که منجر به پیدایش صلاح و فساد افراد و جوامع می‌گردد را مورد توجه قرار داده است. همچنین چهره مفسدان و مصلحان واقعی را در قالب تصویرهای گویایی به نمایش گذارده است.
در آموزه‌های قرآنی از سویی علل و عواملی را که باعث پیدایش و گسترش فساد و تباهی در جوامع می‌گردد، مورد اشاره قرار گرفته و از سوی دیگر از روش‌ها و راهکارهای گوناگونی سخن به میان آمده است که زمینه‌های لازم را برای سالم‌سازی محیط از مفاسد اخلاقی و اجتماعی فراهم می‌آورند.
در این نوشتار ضمن پرداختن به مفهوم اصلاح و افساد و ضرورت اصلاحات، روش‌های اصلاح و مبارزه با مفاسد به‌طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌های مقاله :اصلاح؛ افساد؛ معروف؛ منکر؛ انحراف