شخصیت علمی شیخ شلتوت و روش تفسیری وی

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : محمود کریمی

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 37-51

چکیده :

«تفسیر القرآن الکریم» تألیف شیخ محمود شلتوت از جمله تفاسیری است که حلقۀ اتصال بین تفاسیر سنتی و تفاسیر جدید به شمار می‌آید. مؤلف درعین‌حال که همچون متقدمان به بحث‌های سنتی تفسیری پرداخته، نیازهای جدید و مقتضیات زمان و مکان را نیز مورد توجه قرار داده است. این تفسیر قرن چهاردهم هجری که از نثر ادبی قوی برخوردار است به جای توضیح یکایک آیات هر سوره به مقاصد اصلی آن‌ها می‌پردازد و فراهم کردن زمینه‌های تقریب و وحدت اسلامی از اهداف عمدۀ آن محسوب می‌شود. پرهیز از خلط فرضیه‌ها و نظریه‌های علمی با تفسیر، و نقد چنین گرایشی از ویژگی‌های دیگری است که در «تفسیر القرآن الکریم» جلب توجه می‌کند. مقالۀ حاضر به معرفی این تفسیر معاصر و روش تفسیری آن می‌پردازد.

کلیدواژه‌های مقاله :تفسیر القرآن الکریم؛ روش تفسیری؛ تقریب؛ شیخ شلتوت؛ تفاسیر معاصر عرب