قرآن و شبهات یهودیان

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : منصور پهلوان
پديدآورنده : فهیمه کلباسی اصفهانی

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 69-112

چکیده :

قرآن کریم معجزه همیشه‌جاویدی است که تمامی انسان‌ها را جهت هدایت و دستیابی به طریق صحیح زندگی دعوت کرده است. این کتاب آسمانی به بررسی باورها و شبهه‌های باطل یهودیان و علل ابطال آن پرداخته است.
این مقاله درصدد مشخص کردن شبهات شاخص یهودیان است که توسط آنان در صدر اسلام مطرح شده و قرآن کریم با بیان «وَیَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ وَهُمْ یَعْلَمُونَ»، گفتار آنان را تکذیب کرده و در هر مورد انگیزه‌های پنهان آنان را آشکار کرده است و بجاست که روش‌های گوناگون قرآن کریم در مواجهه با شبهه‌هایی که یهودیان ابراز داشته‌اند، مورد مداقه قرار گرفته و جهت پاسخ‌گویی به شبهه‌های واردشده بر قرآن کریم در جهان امروز استفاده گردد.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن؛ شبهه؛ بنی‌اسرائیل؛ یهود