امنیت اقتصادی و راهکارهای تأمین آن در آموزه‌های قرآنی و روایی

نشریه : مطالعات قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : بهرام اخوان کاظمی

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 183-215

چکیده :

امنیت از ضروری‌ترین نیازهای بشری در همۀ اعصار است و این نیاز در اندیشۀ اسلامی نیز یکی از ضروری‌ترین و بزرگ‌ترین نعمات مادی و معنوی برای جوامع انسانی و حیات فردی و اجتماعی به شمار آمده است. از سوی دیگر، یکی از وجوه بسیار بااهمیت امنیت، بعد اقتصادی آن است که به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، در دنیای غرب، به این مفهوم- چه از حیث نظری و چه از حیث عملی- توجه ویژه‌ای گردید و تلاش شد تا تأمین آن برای شهروندان با اهتمام افزون‌تری مدنظر نظام‌های سیاسی و اقتصادی قرار گیرد. مستندات این پژوهش، به‌خوبی بیانگر آن است
که- بسیار پیش از این- در منابع قرآنی و روایی، مفهوم متطور و پیچیدۀ
امنیت اقتصادی و سازوکارهای تأمین آن، به‌گونه‌ای بسیار دقیق و ملموس،
مورد تبیین و تصریح قرار گرفته است و با اتکا به این رهنمودهای متقن و عملی، می‌توان ضمن تمهید و تأمین امنیت اقتصادی، جامعه اسلامی و بشری را در مرز‌های ایمان و نظام توحیدی، به توسعۀ عدالت‌محور و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی رهنمون ساخت.

کلیدواژه‌های مقاله :امنیت اقتصادی؛ قرآن؛ روایات؛ ایمان؛ تعالی؛ نظام سیاسی؛ عدالت؛ خودکفایی؛ تولید؛ انفاق