جستاری بر جایگاه حدیثی امام رضا(ع) در منابع فریقین (با محوریت فراوانی و گستردگی موضوعی روایت‌ها)

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : مصطفی احمدی فر
پديدآورنده : حمید حسین نژاد محمدآبادی

سال دوم / شماره پیاپی 8 / صفحه 57-78

چکیده :

روایت‌های امام رضا(ع) که در قالب احادیث، مناظره‌ها و مباحث علمی سامان یافته، در منابع حدیثی از اهمیت و امتیاز خاصی برخوردار است. امام(ع) علاوه بر اینکه برای پرسش‌های مختلف عالمان ادیان و مکاتب، پاسخی درخور داشتند، بر مبنای اعتقادی شخص مخاطب سخن می‌گفتند و استدلال می‌کردند و این مهم، یکی از مظاهر توانمندی علمی ‌ـ معرفتی ایشان بود.
در این مقاله به فراوانی و گستردگی موضوعی روایت‌های امام(ع) در منابع فریقین پرداخته شده است. با مقایسه آماری در منابع، در اغلب منابع اهل سنت، با وجود اینکه از راویان معاصر امام(ع) روایت‌های زیادی نقل شده است، اما در مورد روایت‌های امام(ع) خلأ روایی دیده می‌شود.
با بررسی حاضر مشخص شد که موضوع‌های فقهی و اخلاقی، گستره وسیعی از روایت‌های امام(ع) را در منابع حدیثی شیعه دربر می‌گیرد.

کلیدواژه‌های مقاله :احادیث؛ امام رضا(ع)؛ تدوین احادیث؛ منابع اهل سنت؛ کتاب‌های اربعه