تبیین شیوه‌های تربیتی امام رضا(ع) در راستای ایجاد سبک زندگی اسلامی بر مبنای تحلیل‌محتوای دعاهای صحیفه رضویه

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : محمد جانیپور
پديدآورنده : علی سروری مجد

سال دوم / شماره پیاپی 7 / صفحه 53-79

چکیده :

یکی از مهم‌ترین وظایف ائمه اطهار(ع) ترویج معارف دین اسلام، بسترسازی برای تعمیق این ‏معارف و تربیت جامعه اسلامی برای نیل به کمال و سعادت است. بی‌شک این راهبرد از طریق اقدام‌های متعددی انجام می‌شده که یکی از آنها، آموزش ‏دعا و ترویج آن به مناسبت‌های مختلف در راستای ایجاد سبک زندگی اسلامی در میان افراد جامعه است.‏در این مقاله تلاش بر این است تا با مطالعه روشمند و تحلیلی گزاره‌های بیان‌شده در ادعیه امام رضا(ع)، نقش و ‏کارکردهای این ابزار دینی و فطری در راستای تربیت افراد جامعه اسلامی، بازشناسی و استخراج شده و مُدل ‏کلی و شیوه‌های تربیتی مدنظر آن امام(ع)، برای چگونگی هدایت افراد و جامعه اسلامی، که همان تحقق سبک زندگی اسلامی است، تبیین شود.‏ بدین منظور با استفاده از روش تحلیل‌محتوا، در ابتدا قالب‌های بیانی و ‏جهت‌گیری‌های هر یک از ادعیه رضویه استخراج و طبقه‌بندی موضوعی‌شده و سپس به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته‌ایم تا نظام حاکم بر این ادعیه را شناسایی کرده و به کشف راهکارهای تربیتی و بومی‌سازی آنها در نظام آموزشی جامعه و ترویج سبک زندگی اسلامی نائل شویم.

کلیدواژه‌های مقاله :امام رضا(ع)؛ دعا؛ تربیت؛ سبک زندگی؛ تحلیل‌محتوا