موانع و راهکارهای تحکیم نهاد خانواده از منظر سیره و آموزه‌های رضوی

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : اسماعیل خارستانی
پديدآورنده : فاطمه سیفی

سال دوم / شماره پیاپی 7 / صفحه 107-144

چکیده :

عملکرد خانواده به‌عنوان واحد اجتماعی، نقش انکارناپذیری در برقراری نحوه تعامل‌ها و واکنش­ های اجتماعی داشته و عملکرد سالم و سازنده، ضامن سلامت و نشاط جامعه خواهد بود. فرد، تحت تأثیر روابط سالم حاکم بر خانواده، شیوه­ های ارتباط‌ پذیری و تعامل‌های سازنده با جامعه را یاد می ­گیرد. بر عکس، هرچه خانواده دارای عملکرد بد و آشفته باشد به همان نسبت سلامت آن جامعه بیشتر تهدید می‌شود. هدف اساسی مقاله حاضر بررسی موانع و راهکارهای تحکیم نهاد خانواده از منظر سیره و آموزه ­های رضوی بوده که به روش توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی انجام شده است. در این ارتباط کلیه اطلاعات و منابع مربوط به موضوع گردآوری‌شده و به شیوه کیفی به ارائه یافته‌های پژوهشی پرداخته شده است.
نتیجه بررسی نشان می ­دهد که پایبندی به آموزه­ های دینی و عمل به سیره و اندیشه ­های معصومین(ع) سد محکمی در برابر موانع تحکیم نهاد خانواده خواهد بود. برای تحکیم روابط میان اعضای خانواده باید با ایجاد فضایی عاطفی و با درک نیازها و خواسته‌های مشروع طرفین اقدام کرد. عمل به آموزه‌های دین مبین اسلام به‌ویژه سیره و آموزه­ های امام رضا(ع) به‌طور مستقیم رفتارهای فردی را کنترل می ­کند و به‌طور غیرمستقیم از طریق بهبود روابط بین اعضای خانواده، موجب استحکام بیشتر نهاد خانواده می­ شود.

کلیدواژه‌های مقاله :امام رضا(ع)؛ نهاد خانواده؛ تحکیم؛ موانع؛ راهکارها؛ سیره و آموزه‌های رضوی