سبک زندگی معنوی امام رضا(ع)؛ الگویی برای آرامش روانی

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : مجتبی اخوان ارمکی
پديدآورنده : معصومه نعلچی

سال دوم / شماره پیاپی 7 / صفحه 145-195

چکیده :

یکی از بارزترین ویژگی‌های شخصیتی امام رضا(ع) ارتباط عمیق معنوی ایشان با خداست که در کثرت عبادت و خویشتن‌داری حضرت تجلی کرده است. آن حضرت، در زندگی، اصول معنوی خاصی را رعایت کرده‌اند که به یقین با پیروی از سبک زندگی معنوی آن بزرگوار، انسانبه آرامش روحی و روانی خاصی می‌رسد. در این مقاله با بررسی زندگی امام رضا(ع) سعی شده است، به این سؤال پاسخ داده شود که چگونه امام هشتم(ع) در نهایت آرامش روانی به‌سر می‌بردند؟ یافته‌های این نوشتار نشان می‌دهد که انسان با پیروی از سبک زندگی معنوی امام هشتم(ع) به خدا توکل خواهد کرد و با صبر در برابر مشکلات از آنچه خداوند به او داده است، راضی خواهد بود، زندگی را بر خود آسان خواهد گرفت و به آرامش روانی می‌رسد. روش پژوهش در این نوشتار، کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی و تحلیلی است.

کلیدواژه‌های مقاله :آرامش روانی؛ سبک زندگی؛ معنوی؛ امام رضا(ع)