آداب مهمانی و میزبانی در سیره و تعالیـم رضـوی

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : رضا وطن دوست

سال دوم / شماره پیاپی 6 / صفحه 60-75

چکیده :

شناخت منطق نظری و عملی امام رضا(ع) نه‌تنها ما را با شخصیت کم‌نظیر آن امام همام آشنا می ‏سازد، بلکه در عرصة زندگی فردی و اجتماعی ما کاربرد عملی می‌یابد که ضرورتی بایسته است. یکی از عرصه‌های قابل توجه در زندگی اجتماعی ما، موضوع مهمانی و میزبانی است، از‌این‌رو باید با سیره و رهنمودهای آن حضرت در این عرصه آشنا شد تا بتوان زندگی خود را با زندگی آن حضرت تطبیق داد. این مقاله که در پاسخ به فراخوان «همایش علمی، پژوهشی جاده ولایت» سامان یافته، بر آن است تا با هدف بهره‌گیری از سیره و تعالیم امام رضا(ع) در خصوص آداب مهمانی و میزبانی و تأسی از آن حضرت در این بخش از زندگی اجتماعی، برخی از آداب و سنّت‌های مهمانی و الگوهای رفتاری آن حضرت را در این‌باره به نمایش بگذارد.

کلیدواژه‌های مقاله :امام رضا(ع)؛ آموزه‌های اسلامی؛ سیره و تعالیم رضوی؛ مهمانی و میزبانی