واکاوی مواضع سیاسی امام رضا(ع) در بحران‌های اعتقادی ـ سیاسی دوره(203 ـ 183 ق)

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : سید جواد امام جمعه زاده
پديدآورنده : رضا محمود اوغلی

سال دوم / شماره پیاپی 5 / صفحه 8-31

چکیده :

این نوشتار می‌کوشد، با توجه به روایت‌های نقل‌شده از امام رضا(ع) و با روش توصیفی و تاریخی، دیدگاه حضرت را در مورد مسائل مهم جامعه و حکومت در دورة بحرانی (203-183 ق) بررسی کند. مقولة ولایتعهدی و حضور امام(ع) در خراسان به همراه عوامل تأثیرگذار دیگر مانند ظهور و بروز ادیان و فرقه‌های انحرافی، تقسیم خلافت عباسی و خیزش علویان باعث شده بود در این دوره سؤا‌ل‌ها و پرسش های جدیدی مطرح شود که متناسب با این دوره پاسخ‌های خود را می‌طلبید. پاسخ‌ها و راهکارهایی که می‌بایست برخاسته از بینش و منطق عقلانی باشد. برای این منظور توجه به نصوص اسلامی، دفاع از حقانیت ولایت امامان، تشکیل مناظره‌های علمی، استفاده از زبان عقل و استدلال، توجه به رویکرد علمی در مباحثه‌ها و مناظره‌ها و توجه به سطح فهم مخاطب، از مواردی بودند که امام رضا(ع) برای اثبات حقانیت اعتقادهای شیعی به‌کار گرفتند.

کلیدواژه‌های مقاله :سیره رضوی؛ علویان؛ واقفیه؛ زیدیه؛ ولایت سیاسی