موضع امام رضا(ع) در قبال حرکت‌های سیاسی علویان در زمان عباسیان

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : جلال درخشه
پديدآورنده : سیّد محمّدمهدی حسینی فائق

سال اول / شماره پیاپی 4 / صفحه 26-57

چکیده :

یکی از پرسش‌های اساسی شیعه، موضع ائمه(ع) در قبال حرکت‌های سیاسی علویان در برابر خلفای وقت است. این مقاله ضمن بررسی زمینه‌های روی کار آمدن عباسیان و شرایط پس از به خلافت رسیدن آنان، مواضع امام رضا(ع) را در قبال حرکت‌ها و قیام‌های علویان مورد بررسی قرار می‌دهد. برای واکاوی مواضع امام رضا(ع)، آگاهی از شرایط سیاسی، تاریخی خلافت عباسیان و وضعیت علویان در زمان آنها امری ضروری است. به همین منظور مهم‌ترین حرکت‌های سیاسی علویان از آغاز خلافت عباسی مورد بررسی قرار گرفته (خلافت منصور و قیام نفس زکیه، تأسیس سازمان وکالت، خلافت هادی و قیام حسین‌بن علی‌بن حسن، خلافت هارون و تشکیل دولت ادریسیان، علویان در زمان خلافت امین و مأمون) و موضع ائمه(ع) در قبال این حرکت‌ها بیان شده است. در انتهای بحث، به‌طور خاص قیام‌هایی که در زمان امام رضا(ع) صورت پذیرفته مورد بحث قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌های مقاله :امام رضا(ع)؛ علویان؛ عباسیان؛ قیام؛ حرکت سیاسی