عنوان کتاب : الفوائد الرجالیة للمحقّق الکرَکی
پديدآورنده : محقق کرکی
گردآورنده : محمد حسون
زمان پدیدآورنده: قرن 9 ق
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1374 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 59
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

الفوائد الرجالیة للمحقّق الکرَکی

این اثر در میراث حدیث شیعه (دفتر دوم) انتشار یافته است.

گرد آورنده کتاب با مراجعه به کتاب های محقّق کرَکی، بعضی از فواید رجالی آن و دیدگاه های و آرای رجالی نویسنده را مشخّص نموده است.

آرای محقّق کرَکی در دو قسمت جمع آوری شده که عبارت اند از: آرای مبانی و فواید علم رجال؛ بررسی حالات رجال حدیث.

در قسمت اوّل، این مباحث مطرح شده اند:

اقسام و احکام احادیث؛

مراسیلی که به آنها اعتماد و عمل می شود؛

اضطراب در احادیث؛

تسامح در ادلّه سنن و...

در قسمت دوم، حالات ۲۹ نفر از رجال حدیث، مطرح شده و در بیان حالات آنها به توثیق و تضعیف و بیان آرای علمای علم رجال در مورد هر یک، اشاره شده است.

گرد آورنده در مقدّمه، ویژگی های کتاب را بیان داشته است و در ذیل مباحث ذکر شده، نشانی مصادر مراجعه شده، مشخّص شده است.