عنوان کتاب : الدرس الحدیثی المعاصر
به اهتمام : احمد جابری
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : بیروت
ناشر : مرکز نماء
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 2017 م
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 488
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

الدرس الحدیثی المعاصر

از جمله امور مورد توجه در علوم حدیث، آشنایی با مدارس حدیثی مناطق گوناگون است. کتاب الدرس الحدیثی المعاصر، مدارس حدیثی مناطقی را مورد بررسی قرار داده که در عصر حاضر به حدیث، اهتمام بیشتری دارند. یعنی مصر، عربستان، مغرب، هند و شام.

این کتاب، مدارس حدیثی اهل سنت را در نظر داشته است. به این منظور بزرگ ترین دانشمندان دانش حدیث و مهم ترین کتاب ها، روش های تدریس و نیز با اهمیت ترین مراکز حدیثی در آن دیار معرفی شده اند.

هر بخش از کتاب را یک یا چند محقق عهده دار شده اند و مختصری از زندگی نامه ی آنها در آغاز کتاب آمده است.