مؤلفه‌های سلامت و بهداشتِ روان خانواده در روایت‌های رضوی

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : فائزه عظیم زاده اردبیلی
پديدآورنده : عاطفه ذبیحی

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 155-179

چکیده :

مفهوم بهداشت روان که با ایجاد آگاهی دربارۀ عوامل معنوی و مادی مؤثر در سلامت فکر و اعتدال رفتار و کردار، تحرک و پیشرفت معنوی و مادی انسان را در همۀ زمینه‌ها فراهم می ­کند، از مفاهیمی است که در حوزۀ تعامل اعضای خانواده اهمیت خاصی دارد. مقالۀ حاضر در راستای تبیین الگوی رفتاری رضوی در تأمین سلامت روان خانواده، روایت­ های منتسب به امام رضا(ع) را بررسی نموده است.
راهکارهای رفتاری در روایت­ های رضوی که در زمرۀ عناصر تأمین‌کنندۀ سلامت روانی خانواده قرار می­ گیرد، به ابعاد مختلف تعامل‌های خانوادگی توجه دارد. در زمینۀ انتخاب همسر به‌عنوان زیربنای بهداشت خانواده، امام رضا(ع) بر معیارهایی چون: توجه به زمان ازدواج، مشورت و ایمان تأکید کرده است.
پس از شکل ­گیری کانون خانواده نیز رعایت توصیه ­های حضرت در زمینۀ موضوع­هایی از قبیل: تأمین نیاز جنسی، توسعۀ اقتصادی، تقویت گرایش‌های اخلاقی در تعامل میان زوجین، بهداشت روانی خانواده را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌های مقاله :خانواده؛ بهداشت روان؛ روایات رضوی؛ تربیت؛ اخلاق