مبانی و روش تفسیر رضوی

نشریه : فصلنامه فرهنگ رضوی

نویسنده : پديدآورنده : مهدی ایزدی

سال اول / شماره پیاپی 1 / صفحه 157-177

چکیده :

از روایت‌های تفسیری اهل بیت از جمله روایت‌های تفسیری امام رضا(ع) چنین برمی‌آید که آن بزرگواران درصدد تعلیم مبانی و روش صحیح تفسیر قرآن‌کریم به پیروان خود بودند، تا در زمان غیبت نیز بتوانند با بهره‌گیری از این مبانی و روش صحیح تفسیری از قرآن‌کریم بهره‌ برده، راه هدایت را از آن در هر زمان و شرایطی بیابند. از واکاوی روایت‌های تفسیری مأثور از امام رضا(ع) چنین برمی‌آید که مبانی تفسیری عبارت‌اند از:
تحریف‌ناپذیری، اعجاز، جاودانگی، هدایتگری قرآن‌کریم و علم قرائت. روش‌های تفسیری که از این روایت‌ها به‌دست می‌آید عبارت‌اند از: تفسیر آیه با استناد به آیة نظیر، تفسیر آیه با استناد به روایت‌های تفسیری، تفسیر آیه با تبیین واژگان غریب، تفسیر آیه از طریق سبب نزول، تفسیر آیه با اظهار قیود مقدر، تفسیر آیه با تعیین مخاطب، تفسیر با روش استنطاق‌القرآن، تفسیر آیه به روش بیان مصادیق، تفسیر آیه به روش بیان علل گزاره‌ها، تفسیر آیه به روش همنشینی، تفصیل قصص‌القرآن، تأویل آیه‌های متشابه و جری و تطبیق.

کلیدواژه‌های مقاله :مبانی تفسیر رضوی؛ روش تفسیر رضوی؛ تفسیر اهل بیت؛ امام رضا(ع)