روایات طبی؛ تبار و اعتبار

سال بیست و سوم / شماره پیاپی 87 / صفحه 3-23

چکیده :

برای بهره‏ گیری از روایات طبی نیازمند تبارشناسی، معناشناسی و اعتبارسنجی‏ آن‏ها هستیم؛ یعنی مأخذ، سند و ناقلان هر روایت روشن شود و مفهوم متن و مقصود گوینده‏ آن‏ها نیز بررسی گردد. اطمینان از فراگیری روایات طبی نسبت به همگان و رَوایی کاربرد آن در روزگار کنونی نیز نیازمند اعتبارسنجی‏ آن‏ها از طریق سنجش با دانش پزشکی، تغذیه، گیاه‏ شناسی یا تجربه ‏های بالینی است. این امر با موانعی همچون تقدس روایات، آشنایی ناکافی با روش‏ های تجربی و راه ‏های بن بست رو به ‏رو است. ما با نگاهی به ضرورت این سنجش، راه حل گفت ‏و ‏گوی گام به گام مشارکتی را پیشنهاد داده و در زدودن برخی موانع کوشیده‏ ایم. در دل این بررسی‏ ها برخی روایات طبی مرتبط را نیز آورده ‏ایم.

کلیدواژه‌های مقاله :مأخذ‏شناسی روایات طبی؛ اعتبارسنجی روایات طبی؛ معنایابی احادیث طبی؛ گفت‏و‏گوی گام به گام مشارکتی